Kontakt

sídlo:
Banskobystrická 157
621 00 Brno

tel: +420 513 034 787
mobil: + 420 605 400 240

e-mail: info@advokat-lahoda.cz

IČ: 72 01 58 02
DIČ: CZ7909263846


Advokátní kancelář poskytuje služby zejména v následujících oblastech práva:

Občanské právo

 • sepisování smluv ( nájemní smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce)
 • kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí, zastupování před katastrálním úřadem
 • poradenství ve věcech nájmu bytu, společného nájmu bytu manžely, skončení nájmu bytu
 • poradenství ve věci vymáhání pohledávek ( smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, smlouvy o zajišťovacím převodu práva apod., žaloby na zaplacení pohledávky )
 • poradenství ve věcech vypořádání společného jmění manželů
 • vyřizování sporné i nesporné agendy ( zastupování klientů před soudem v civilním řízení)

Obchodní právo

 • korporátní právo (zakládání, změny, zrušení společností, změny v orgánech společnosti, valné hromady apod.), včetně zastupování před obchodním rejstříkem
 • příprava a připomínkování smluv
 • vyřizování sporné agendy ( zastupování klientů před soudem ve sporech z obchodně závazkových vztahů) – zejména vymáhání pohledávek
 • zastupování v insolvenčním řízení (příprava a podání insolvenčního návrhu, přihlášek pohledávek, obrana proti insolvenčnímu návrhu, incidenční spory apod.)

Pracovní právo

 • poradenství ve věci uzavření, změny a skončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 • zastupování klientů před soudy ve sporech, které vyplývají z neplatného rozvázání pracovního poměru, ze mzdových nároků a jiných pracovně právních vztahů

Směnečné právo

 • právní poradenství v oblasti směnek ( vystavování směnek, převody směnek, inkaso směnek)
 • zastupování klientů před soudy ve směnečném řízení

Správní právo

 • přestupková agenda
 • zastupování klientů před živnostenským úřadem, finančním úřadem a dalšími orgány státní správy
 • daňové právo včetně zastupování v daňovém řízení

Trestní právo

 • zastupování v trestním řízení
 • kvalifikované sepsání trestních oznámení